Tag: BharatPe COO Bahl

Former BharatPe COO Bahl-led Eternal Capital launches INR 120 Crore VC fund

Eternal Capital, founded and managed by former BharatPe COO Dhruv Dhanraj Bahl,…

Ankush Kumar Ankush Kumar