Tag: skincare brand

D2C Skincare Brand WOW Skin Science raised Rs.375 Cr from Singapore’s GIC

Bengaluru-based D2C skincare brand WOW Skin Science has raised INR 375 Cr…

Ankush Kumar Ankush Kumar